Skupnost vrtcev Slovenije

Datum: 3. 6. 2023

Odziv SVS na objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Objava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na E-demokraciji, ki ni končna različica, sprejeta v okviru Delovne skupine za pripravo normativov – Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, je neprijetno presenetila članice Skupnosti vrtcev Slovenije, še posebej pa predstavnice, ki smo sodelovale v delovni skupini, ki je predlog pripravljala.

Na sedmih sejah, kjer smo predstavniki SVS, ZRVS, SVIZ in MVI poglobljeno in konstruktivno razpravljali o nujnih spremembah omenjenih normativov, smo namreč sprejeli številne spremembe, ki pa v objavljeni različici niso bile navedene:

Izboljšani normativi:

 • Ravnatelj vrtca nima več obveznosti dela z otroki oziroma opravljanja svetovalnega dela.
 • Izboljšuje se normativ za imenovanje pomočnika ravnatelja v samostojnem vrtcu od sedanjih 18 na 12 oddelkov.
 • Zmanjšuje se delovna obveznost pomočnika ravnatelja vrtca pri OŠ (v pravilnik je vnesena tabela, ki zagotavlja večjo jasnost v praksi).
 • Spreminja se normativ za DM Svetovalnega delavca iz 30 na 20 oddelkov, vendar ne manj kot 0,50 v samostojnem vrtcu.
 • Spreminja se normativ za DM Organizatorja ZRH od 60 na 40 oddelkov.
 • Pri DM Računovodja in Poslovni sekretar je določena enaka stopnja zahtevane izobrazbe VII/1 in VII/2 in povzet enak prehodni režim, kot je to določeno z novelo pravilnika za področje OŠ (januar 2023).
 • H kuharskemu osebju se doda DM Dietni kuhar in ohranijo tabele za izračun potrebnega kadra.
 • Normativ za DM Perica se od 60 kg zmanjša na 50 kg suhega perila.
 • Normativ za DM Čistilca se od 600 m2 zmanjša na 500 m2 talne površine in vanj vključi tudi 50m2 steklenih površin.
 • Sprejet je predlog SVIZ, da se črta določba, ki omogoča občini ustanoviteljici vrtca povečanje števila otrok v oddelkih za +2; za uveljavitev ukinitve povečanega normativa je treba spremeniti ZVrt, ki vsebuje določbo o pristojnosti občine za povečanje števila otrok v oddelku (drugi odstavek 17. člena ZVrt).
 • Določen je normativ za sistemiziranje DM Vzgojitelja in DM Vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za dnevni program v oddelkih 1. in v oddelkih 2. starostnega obdobja.
 • Določen je nov normativ, ko je v oddelkih 2. starostnega obdobja polovica ali več otrok tujcev oziroma njihov materni jezik ni slovenščina, ko se na oddelek dodatno sistemizira 0,5 za DM Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.
 • Določeno je novo merilo za oblikovanje oddelka 2. starostnega obdobja, v katerega so vključeni najmanj trije romski otroci oziroma trije otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, in sicer je lahko v oddelku največ 19 otrok.
 • Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redni oddelek je določeno, da se v primeru, ko sta v oddelek vključena več kot dva otroka s posebnimi potrebami, za vsakega otroka s p.p. zniža normativ v oddelku za enega otroka; če znižanje normativa ni mogoče (med šolskim letom), se v oddelek vključi spremljevalca za 4 ure dnevno.
 • Določen je poseben normativ za oddelek prilagojenega programa, v katerega so vključeni samo otroci z avtističnimi motnjami (največ 4. otroci).

Izboljšana organizacija:

 • Vrtec lahko oblikuje oddelke do 31. oktobra tekočega leta za celo šolsko leto (sedaj do 1. septembra).
 • Črtano je določilo, da v času počitka ni sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja.
 • Spremstvo otrok lahko namesto vzgojitelja izvaja kateri koli drug strokovni delavec vrtca.
 • Za prevoz otrok je pri spremstvu opuščena starostna omejitev 21 let.
 • Zaradi večje jasnosti so v pravilnik vnesene tabele za določitev DM Pomočnik ravnatelja, DM Hišnik, DM Računovodja in DM Računovodja in Knjigovodja, DM Tajnika VIZ oziroma Poslovni sekretar in administrator.
 • Sistemiziranje DM Vzgojitelj za zgodnjo obravnavo na 15 oddelkov.

Dogovorili smo se tudi o časovnici uvajanja sprememb, ki smo jih vnesli v člen s prehodnimi in končnimi določbami:

 • S 1. 9. 2023 se uveljavijo novosti, ki nimajo finančnih posledic.
 • S 1. 9. 2024 se uveljavijo vse določbe pravilnika, kar pomeni tudi določbe, ki imajo finančne
  posledice za občine. Za uveljavitev pravilnika v naslednjem šolskem letu se občinam zagotovijo
  dodatna sredstva v okviru povprečnine.

Na Upravnem odboru Skupnosti vrtcev Slovenije smo o objavljenem predlogu pravilnika razpravljali in sprejeli sklep, da Skupnost vrtcev Slovenije objavljenega predloga pravilnika ne podpira. V Skupnosti vrtcev Slovenije predlagamo, da se v nadaljnjem postopku objave uporabi končna različica Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki jo je dne 10. 5. 2023 oblikovala Delovna skupina za pripravo normativov – Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki jo prilagamo k dopisu.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije: Silvija Komočar

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava