Stališče Skupnosti vrtcev Slovenije do predloga prenove plačnega sistema in odpravi nesorazmerij

V Skupnosti vrtcev Slovenije z globoko zaskrbljenostjo spremljamo aktualna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Ugotavljamo, da najnovejši predlog vlade ne naslavlja obstoječih nesorazmerij, temveč jih poglobi, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja.

Najprej želimo opozoriti na nujno prilagoditev plač trenutni inflaciji za vse delavce v vrtcih, zlasti za tiste v plačnem razredu J, in to že v prihajajočem letu 2024. Pri prenovi plačnega sistema se pozablja na pomočnike ravnateljev, računovodje, knjigovodje in tajnike, ki imajo izjemno odgovorne naloge na svojih delovnih mestih. Prav tako želimo izpostaviti kuharje, hišnike, čistilke in perice, brez katerih življenje v vrtcih ne more potekati nemoteno. Vsako delovno mesto je v vrtcu sistemizirano s tehtnim razlogom in namenom in prav vsak posameznik je pomemben člen kakovostnega delovanja vrtca.

Poudarjamo, da je predlog vlade za spremembo plačnega sistema neprimerno razvrednotil strokovne nazive v vzgoji in izobraževanju. To ni neustrezno le s strokovnega vidika, temveč bo imelo tudi dolgoročne negativne posledice za kakovost vzgoje in izobraževanja v naši državi.

Posebej želimo izpostaviti, da predlog vlade ne upošteva posebnosti in kompleksnosti delovnih mest znotraj sektorja vzgoje in izobraževanja, kot so vzgojitelji, ostali strokovni delavci in tudi ravnatelji. Ta nesorazmerja škodujejo kakovosti pedagoških procesov in na splošno vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Prav tako nas zelo skrbi vprašanje pravične umestitve določenih delovnih mest v plačni sistem.

Če najprej izpostavimo delovno mesto vzgojitelja, vzgojitelja za zgodnjo obravnavo in vzgojitelja v prilagojenem predšolskem programu, ne moremo mimo dejstva, da je za strokovno zgodnjo obravnavo nujno potreben visoko izobražen kader, ki ima ustrezne kompetence za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Predlagamo, da se pri prenovi plačnega sistema upošteva vrednotenje delovnega mesta Vzgojitelj za zgodnjo obravnavo in Vzgojitelj v prilagojenem predšolskem programu v skladu z izobrazbo VII/2. Ne moremo se strinjati s primerjavo med obema delovnima mestoma, saj gre za dve različni področji z različnimi zahtevami.

V najnovejšem predlogu so diskriminatorno obravnavani tudi organizatorji prehrane in zdravstveno-higienskega režima. Postavljeni so v izhodiščni plačni razred 34, ki je za 3 razrede nižji kot je predlagano za vzgojitelje, kljub temu da imajo enako ali celo višjo izobrazbo. Takšna obravnava ne odraža zahtevnosti in odgovornosti njihovega dela. Njihove delovne naloge, ki vključujejo skrb za zdravje in varnost otrok in zaposlenih, zahtevajo široko poznavanje različnih področij in številne kompetence. So del visoko razvite mreže slovenskih javnih vrtcev, kjer so standardi bivanja, pridobivanja znanj ter zdravih življenjskih navad izjemno visoki. Implementacija teh standardov je v veliki meri njihova izvedbena odgovornost in delovna naloga. Kot poklicna skupina so v manjšini, vendar nosijo veliko odgovornost na področjih, ki neposredno zadevajo zdravje in varnost otrok in zaposlenih. Njihove delovne naloge zahtevajo široko poznavanje različnih vsebin, od javnega zdravstva do varnosti in drugih interdisciplinarnih znanj. To se je še posebej izkazalo v času epidemije COVID-19. Poleg tega organizatorji prehrane in zdravstveno-higienskega režima v vrtcih, ki morajo opraviti izpit iz vzgoje in izobraževanja, ne morejo napredovati v nazivih, medtem ko njihovi kolegi v šolah lahko.

Osvetliti želimo tudi položaj svetovalnih delavcev, za katere se v zadnjih letih zdi, da so postavljeni pred številne izzive, ne da bi bili za to ustrezno ovrednoteni. Pritiski, pričakovanja in delovne naloge nenehno rastejo. Svetovalni delavci imajo v novem predlogu plačnega sistema nepravično tarifno razvrstitev. Na podlagi obstoječih zakonodajnih določil predlagamo, da se popravi Aneks h kolektivni pogodbi in se uvrsti svetovalnega delavca v vrtcu v tarifni razred VII/2.

Nazadnje želimo izpostaviti ključne vidike statusa ravnateljev v naših vrtcih. Ravnatelji opravljajo zahtevno in multifunkcionalno vlogo, ki združuje pedagoške, strokovne in poslovodne odgovornosti. Njihovo delo je osrednje v zagotavljanju kakovosti izobraževanja in njihova plača ter status bi morala te obsežne odgovornosti tudi odražati.

Predlagamo, da se plača ravnateljev vrtca ustrezno poviša, tako da presega plačo ostalih zaposlenih za vsaj pet plačnih razredov. Ta predlog temelji na prepričanju, da bi morala plačna struktura odražati zahtevnost in odgovornost vloge ravnatelja. Ravnatelji bi morali imeti možnost izbire med statusom funkcionarja z vezano pogodbo na mandat ali pa statusom za nedoločen čas s pravico do stavke, kot je značilno za ostale strokovne delavce. Pričakujemo, da se bodo ravnateljem upoštevali nazivi, saj so jih pridobili kot pedagoški delavci, ob tem pa so nazivi vezani tudi na spodbujanje profesionalnega/kariernega razvoja ravnatelja. Kot poslovodni delavci pa naj bi bili ravnatelji upravičeni do dodatkov, kot sta položajni dodatek in dodatek za stalno pripravljenost.

V prenovi plačnega sistema pričakujemo, da bo ravnateljev izhodiščni plačni razred 5 plačnih razredov višji, kot najvišje uvrščen strokovni delavec vrtca, dodatno upoštevan 1 plačni razred za posamezni naziv, položajni dodatek in dodatek za stalno pripravljenost.

Strinjamo se, da je čas za spremembe, čas za nov plačni sistem v javnem sektorju, čas za ureditev anomalij. Toda resnično si želimo, da bo ta sistem pravičen in pošten do vseh. Za vse nas, ki smo del vzgojno-izobraževalnega sistema, je jasno, da se od nas pričakuje veliko, zato je ključnega pomena, da smo tudi ustrezno ovrednoteni.

Za konec želimo poudariti, da si prizadevamo za pravično in strokovno obravnavo vseh delovnih mest v vzgoji in izobraževanju. Pozivamo vlado, da ponovno preuči svoj predlog in upošteva potrebe in zahteve strokovnjakov ter širšega družbenega okolja.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije:
Silvija Komočar

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava